خبرنامه دانشجویان ایران: سیدحسین ابراهیمی:برای پیشرفت و موفقیت در سازمان ها باید از مشکلات استقبال کرد.افراد و مدیرانی موفق هستند که به مشکلات به عنوان فرصتی برای یادگیری و پیشرفت نگاه کنند.بعضی سازمان ها اعتقاد دارند هر چقدر مشکل کمتر باشد احتمال موفقیت بیشتر است در مقابل مدیرانی وجود دارند که مشکلات را امری رایج و عادی می دانند و با مشکلات درگیر می شوند و در کنار کارکنان سازمان خود و با همکاری موثر با کارکنان مشکلات را حل می کنند.سازمان هایی موفق خواهند بود که به مشکلات به دید مثبت نگاه کنند و مدیرانی موفق خواهند بود که با به اشتراک گزاشتن مسائل بین افراد سازمان خود مشکلات را حل کرده و سازمان خود را تقویت می کنند و به کارکنان اجازه می دهند که نظراتی که بر پایه حدس و گمان و حس ششم است را بیان کنند.مدیران باید نظارت همه جانبه داشته باشند و اهمیت این امر از سخنان امام علی (ع)مشخص می شود که خطاب به مالک اشتر می فرمایند:<<پس در کارهایشان کاوش و رسیدگی کن.

مدیر باید عملکرد بخش های سازمان خود را کنترل کرده و هر بخشی که ضعیف بود عملکرد آن را تقویت کند و اگر فردی کارایی لازم را در بخشی از سازمان نداشت و بازدهی آن کم بود با منتقل کردن شخص به بخش دیگر و سنجیدن توانایی او و انجام تست شخصیت او را در بخش دیگری به کار گیرد.

سازمان ها با برگزار کردن مراسم ویژه کارکنان خود و خانواده هایشان و تقدیر و تشکر از آنها می توانند روحیه کارکنان خود را افزایش دهند و بازدهی سازمان شان را افزایش دهند زیرا که نیروی انسانی نقش اساسی در موفق شدن سازمان ها دارد و سازمان هم باید مشکلات کارکنان خود را در حد توان حل کند تا آنها بدون دغدغه به کار خود ادامه دهند.

نتیجه گیری:بسیاری از مدیران بیشتر به این دلیل موفق هستند که یک تیم قوی و موفق دارند اگر چه این مدیر است که تیم را سازماندهی و هدایت و کنترل می کند اما خود تیم یعنی تک تک اعضای تیم هم نقش بسزایی در موفقیت مدیر دارند پس باید نقش نیروی انسانی را در سازمان جدی گرفت.

* دانشجوی مدیریت بازرگانی دانشگاه صدرالمتالهین تهران*

*منبع:سایت خبرنامه دانشجویان ایران