برنامه ریزی چیست؟
برنامه ریزی فرایند رسیدن به اهداف می باشد که شامل:1-تعیین هدف 2-شناسایی اقدامات 3-تعیین وضع مطلوب 4-طراحی عملیات برای رسیدن به هدف می باشد.
نتیجه تصویری برای برنامه ریزی