مدیر Admin دوشنبه 8 مهر 1398 07:00 ب.ظ نظرات ()
۵ عادت مشترک تمامی کارآفرین‌های موفق

https://static2.eghtesadonline.com/thumbnail/Cc9sVj2InEb4/BGmQaTBpfAytX4aLRhq9Rd0DzFBBE85_zlGtBH-cu2gT7_jUR3P_D7MN7RSQd9y81gDYrWUUxpJ8csm-_V9yRCNcdp1QsQZ6-aY5rQEspzwXRYHSll7ghw,,/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-2.jpg


بدون شک رسیدن به سطح افرادی نظیر استیو جابز، رویای هر کارآفرینی محسوب می شود. اگرچه در این رابطه همواره شاهد تلاش هایی هستیم، با این حال واقعیت این است که بسیاری از افراد با ناکامی مواجه می شوند.